Lietošanas noteikumi

Interneta veikala lietošanas un pirkumu veikšanas noteikumi


Lai lietotu SIA Dore M, reģistrācijas numurs 42403034430, juridiskā adrese Brīvības 22-35A, Rēzekne, LV-4601, (turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS) interneta veikala vietnē www.edore.lv un /vai veiktu tajā pirkumus, PIRCĒJAM (fiziskai personai vai juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim) pirms pirkuma veikšanas jāiepazīstas un jāakceptē PĀRDEVĒJA piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi).
 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 
1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS
 
1.1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem PĀRDEVĒJS pārdod preces, kas izvietotas PĀRDEVĒJA interneta vietnē www.edore.lv (turpmāk– INTERNETA VEIKALS). PIRCĒJS pērk preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda INTERNETA VEIKALA vietnē veiktajā pasūtījumā latviešu, angļu vai krievu valodā (turpmāk–PASŪTĪJUMS) un pieņem to.
1.1.2. Īpašuma tiesības uz preci pāriet PIRCĒJAM ar pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.
1.1.3. PĀRDEVĒJS saziņai ar PIRCĒJU izmanto PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas PIRCĒJAM tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 
1.1.4. INTERNETA VEIKALĀ redzamie preču attēli ir maksimāli pietuvināti realiztātei, tomēr var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, PIRCĒJAM ir tiesības un iespēja sazināties ar PĀRDEVĒJU  ar šajos NOTEIKUMOS norādītajiem saziņas līdzkļiem un kontaktinformāciju.
1.1.5. PIRCĒJS piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot INTERNETA VEIKALU, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei.
1.1.6. Šie NOTEIKUMI stājas spēkā 2018.gada 1.janvāri. NOTEIKUMI var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un tie tiek publicēti INTERNETA VEIKALĀ. PIRCĒJAM pirms pasūtījuma veikšanas katru reizi ir pienākums iepazīties ar NOTEIKUMIEM. INTERNETA VEIKALA  lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā PIRCĒJA piekrišana šiem grozījumiem. 
 
1.2. PIRCĒJA REĢISTRĒŠANĀS UN ATBILDĪBA
 
1.2.1. Reģistrējoties INTERNETA VEIKALĀ un piekrītot šiem NOTEIKUMIEM, PIRCĒJS apliecina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja PIRCĒJS ir juridiska persona, PIRCĒJS apliecina, ka tās vārdā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.
1.2.2. PIRCĒJS apliecina, ka lietos veikalu atbilstoši normatīvajiem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda NOTEIKUMU vai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā PĀRDEVĒJAM ir tiesības nekavējoties atkāplies no līguma par PIRCĒJA veikto pirkumu un/ vai liegt PIRCĒJAM INTERNETA VEIKALA lietošanu.
1.2.3. PIRCĒJAM reģistrējoties ir pienākums norādīt derīgus kontaktu datus (telefona numuru, e-pasta adresi).
 
 
1.3. ATTEIKUMA TIESĪBAS
 
            1.3.1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad  parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci). Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā. 
            1.3.2. Ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kurā pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.
            1.3.3. PIRCĒJS pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē PĀRDEVĒJU, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
  1.3.4. PIRCĒJS nosūta preci atpakaļ PĀRDEVĒJAM vai nodod to PĀRDEVĒJAM vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis PĀRDEVĒJAM atteikuma veidlapu
1.3.5. PĀRDEVĒJS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis informāciju par PIRCĒJA lēmumu atkāpties no PASŪTĪJUMA, atmaksā PIRCĒJAM viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā PIRCĒJA samaksātos piegādes izdevumus. PĀRDEVĒJS minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja PIRCĒJS, izņemot gadījumus, kad PIRCĒJS skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un PIRCĒJAM par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
1.3.6. PIRCĒJS sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad PĀRDEVĒJS ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis PIRCĒJU, ka tam jāsedz izmaksas.
1.3.7. PIRCĒJS nevar izmantot Atteikuma tiesības MK noteikumu Nr. 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras PĀRDEVĒJS nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • PIRCĒJS ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

1.3.8. PIRCĒJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. PIRCĒJS ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā.
1.3.9. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar distances pirkuma līgumu PIRCĒJA samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad PĀRDEVĒJS saņēmis preci vai PIRCĒJS iesniedzis PĀRDEVĒJAM apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. 
 
1.5. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
 
1.5.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti iesniedzama elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi siadorem@inbox.lv vai rakstveidā, nosūtot uz juridisko adresi Rēzekne, Brīvības 22-35A, LV-4600. Sūdzība tiks izskatīta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
            1.5.2. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.
            1.5.3. PIRCĒJIEM, kuru uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces PĀRDEVĒJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/sstrida_risinasanas_process-page-001_0.jpg 

Ārpustiesas strīdu risinātājs Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija
Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: 65452554;
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 
Maksa Bez maksas
Valodas Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam

 
 
2. INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU www.edore.lv
2.1. CENAS
2.1.1.Visas preču cenas INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
2.1.2. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā un papildus preces cenai PIRCĒJS maksā par piegādes pakalpojumiem, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa.
2.1.3. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces INTERNETA VEIKALĀ.
2.1.4. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt PĀRDEVĒJA izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 
 
2.2. VALODAS
2.2.1. PASŪTĪJUMA veidlapa INTERNETA VEIKALĀ ir pieejama latviešu, angļu un krievu valodā un PIRCĒJAM ir iespēja veikt PASŪTĪJUMU jebkurā no šīm valodām.
 
2.3. SAMAKSA PAR PRECI
            2.3.1. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu, veicot maksājumu skaidrā naudā Dore M veikalos pie preces saņemšanas, vai veicot apmaksu saskaņā ar PĀRDEVĒJA izsniegtu pavadzīmi tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto PĀRDEVĒJA bankas kontu.
            2.3.2. Samaksas par preci nosacījumi var būt atkarīgi no PIRCĒJA izvēlētā preces piegādes veida.
            2.3.3. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (kases čeks, kases termināla čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja PIRCĒJS veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tai skaitā ar maksājuma karti, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts PĀRDEVĒJA bankas kontā.
 
2.4. PRECES PASŪTĪŠANA PIEGĀDE
            2.4.1. Lai veiktu preces pirkumu, PIRCĒJS, kas ir reģistrējies INTERNETA VEIKALĀ un piekritis šiem NOTEIKUMIEM, aizpilda pasūtījuma veidlapu INTERNETA VEIKALA vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi.
2.4.2. Pasūtījuma akcepts ietver PIRCĒJA pienākumu veikt samaksu. PĀRDEVĒJS pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos NOTEIKUMOS paredzētajos gadījumos.
2.4.3. Preces piegāde PIRCĒJAM tiek veikt PIRCĒJA izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. PĀRDEVĒJS 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo PIRCĒJAM uz kādu no pieteikumā norādītajiem PIRCĒJA kontaktiem (e-pasta adresi, tālruņa numuru) par preces gatavību piegādei.
2.4.4. PIRCĒJAM ir pienākums būt sasniedzamam pa PASŪTĪJUMĀ norādīto telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par piegādes detaļām un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildē.
2.4.5. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PIRCĒJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PIRCĒJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PIRCĒJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
2.4.6. Ja prece tiek piegādāta izmantojot pakomāta pakalpojumus, preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad PIRCĒJS izmantojot saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā par preces piegādi pakomātā un pakomāta durvju atvēršanas kodu, izņem preci no pakomāta.
 
2.5. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA
2.5.1. PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā (edore.lv) vai pa tālruņiem (+…) vai pa elektronisko pastu (…@edore.lv). Lai noformētu pasūtījumu INTERNETĀ, PIRCĒJAM nepieciešams piereģistrēties (noformēt pasūtījumus Internetā var tikai reģistrēti lietotāji).
           2.5.2. PIRMAIS PASŪTĪJUMS:

  1. Izvēlieties Jums interesējošu preci, iepazīstieties ar preces aprakstu un, ja Jūs esat apmierināts ar izvēlēto preci, tad izvēleties izmēru un nospiediet pogu “IELIKT GROZĀ”;
  2. Jūs redziet preci “pirkumu grozā”. Jums ir sekojošas iespējas:
    • rediģēt daudzumu. Ievadiet nepieciešamo skaitu lauciņā “Daudzums”;
    • izdzēst no “pirkumu groza” kļūdaini ievadīto preci. Nospiediet uz “krustiņu” pa kreisi no preces attēla;
    • pasūtīt Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es). Nospiediet “NOFORMĒT PASŪTĪJUMU”.
  3. Jums nepieciešams piereģistrēties. Aizpildiet visus laukumus ar un nospiediet “Turpināt”;
  4. Izvēlieties Jums nepieciešamo piegādes veidu. Ja esiet izvēlējies, nospiediet “Turpināt”;
  5. Izvēlieties maksāšanas veidu, nospiediet “Turpināt”;
  6. Jūsu pasūtījuma pārskats un apstiprinājums. Jūs redziet pilnu informāciju par Jūsu pasūtījumu: preces(-ču) nosaukumu(-us), daudzumu, cenu ar kopā ar pievienotās vērtības nodokli, , preces piegādes maksu. Ailē “” norādīta Jūsu pasūtījuma galējā summa.
  7. Lai pasūtītu Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es), nospiediet “
  8. Nākošā darbība ir apmaksa atbilstoši izvēlētajam apmaksas veidam;
  9. Apsveicam! Jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu un vienlaicīgi esiet kļuvis par INTERNETA VEIKALA reģistrētu lietotāju. Elektroniskā vēstule, kas apstiprina Jūsu reģistrāciju un pasūtījumu, tiek nosūtīta uz Jūsu reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi


 
2.7. TEHNISKIE LĪDZEKĻI INFORMĀCIJAS IEVADKĻŪDU NOTEIKŠANAI UN LABOŠANAI PIRMS PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS
Visos pasūtījuma noformēšanas posmos INTERNETA VEIKALĀ LIETOTĀJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar interneta veikala menedžeri pa tālruni vai pa elektronisko pastu.
 
2.8. KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

     
Mob. Tālr.: +371 20233121
E-mail: siadorem@inbox.lv
   
Nosaukums: SIA "DORE M"
Juridiskā adrese: Rēzekne, Brīvības iela 22-35A
Reģistrācijas Nr.: 42403034430
PVN Nr.: LV42403034430